CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 44268    Tổng số xếp giá: 148546
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Hồ Chí Minh : Anh hùng giải phóng dân tộc : Những hình ảnh chọn lọc / Báo đi...
2 Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ...
3 Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020 : Sách tham khảo / Phạm Bì...
4 New Headway : Elementary. Vol. 1, Student's book & workbook with key / Liz...
5 Giáo trình marketing thương mại / Nguyễn Xuân Quang chủ biên

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Lessons for IELTS: advanced writing (9)
2 Lessons for IELTS: Advanced speaking / New Oriental Education & Technology Gr... (9)
3 Lessons for IELTS: Writing / New Oriental Education & Technology Group IELTS ... (8)
4 Lessons for IELTS: Speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS... (8)
5 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (8)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 7/  2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện