CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 25870    Tổng số xếp giá: 151815
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 230

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Industrial Automated Systems: Instrumentation and Motion Control
2 Fluid Engine Development
3 Combustion
4 Stranded Assets and the Environment: Risk, Resilience and Opportunity
5 Port Management and Operations 4th Edition

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (50)
2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (44)
3 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (42)
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (37)
5 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (34)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 7/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện