CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 23846    Tổng số xếp giá: 137838
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 225

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch...
2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Nippon Conveyor Việt...
3 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Hạ Long...
4 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của UBND Thành phố Hạ Lo...
5 Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ công chức Cục thuế tỉnh Quảng Ninh / Đoàn ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (1438)
2 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (36)
3 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (28)
4 Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Vă... (25)
5 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (25)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 11/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện