CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 32994    Tổng số xếp giá: 167528
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 270

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng : Tài liệu sử dụng tại Đại hộ...
2 Tài liệu quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị v...
3 Tài liệu bồi dưỡng công tác tuyên giáo / Ban Tuyên giáo. Thành ủy Hải Phòng
4 Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dâ...
5 Thiết lập các thông số vật lý của một số thiết bị cơ bản trong hệ thống năng l...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
2 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (15)
3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (15)
4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (13)
5 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (13)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 4/  2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện