Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 195 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03106-Pd/vv 03110, PD/VV 03385, PD/VV 03421-PD/VV 03430, VATLB1 00403-VATLB1 01317, VatlyB1 00001-VatlyB1 00402
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 2 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên ] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 155 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03111-Pd/vv 03115, PD/VV 03386, PD/VV 03441-PD/VV 03450, VATLB2 00461-VATLB2 01481, VatlyB2 00001-VatlyB2 00460
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 3: Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa [Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 224 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03116-Pd/vv 03120, PD/VV 03388-PD/VV 03391, PD/VV 03461-PD/VV 03470, VATLB3 00663-VATLB3 01648, VatlyB3 00001-VatlyB3 00662
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 4 Chương trình thực hành vật lý đại cương. Tập 1 / Nguyễn Đăng Hà, Nguyễn Hoàng Vân, Nguyễn Ngọc Liên . - Hải phòng : Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 56 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 04785-Pm/vt 04796
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 5 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 1 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2006 . - 231tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02871-Pd/vt 02874, Pm/vt 05250-Pm/vt 05255
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 6 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 5 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - H. : Giáo dục, 2006 . - 219tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02887-Pd/vt 02890, Pm/vt 05274-Pm/vt 05279
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 7 Probblems in physics / A.A. Pinsky . - M. : Mir, 1980 . - 333 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00250
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 8 Problems in general physics / I.E. Irodov . - M. : Mir, 1979 . - 386 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00066, Pm/Lv 00067
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 9 Problems in physics / V. Zubov . - M. : Mir, 1974 . - 290 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00251
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 10 Problems in theoretical physics / L.G. Grechoko . - M. : Mir, 1977 . - 447 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00445, Pm/Lv 00446
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.1
 • 11 Six ideas that shaped physics. Unit N : The laws of physics are universal / Thomas A. Moore . - Boston : McGraw Hill, 1998 . - 208p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00404
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Six_indias_that_shaped_physics....pdf
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :