Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Security at sea
Tác giả: Brigadier B.A.H. Parritt
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn Hàng hải
Vận chuyển hàng hóa
Tóm tắt: The impact of terrorism on passenger ships. Maritime terroist acts, factors in deciding the appropriate level of protection...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1991
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 104 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: